Menu

book chusak1

 

ชูศักดิ์  วิทยาภัค.  (2554)
การท่องเที่ยวกับการพัฒนา :พินิจหลวงพระบางผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Contributor:   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
Publisher:   ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“การเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศโลกที่สามได้รับการส่งเสริมในหมู่ชนชั้นกลางยุคใหม่ว่าเป็นโอกาสที่จะได้ผจญภัยที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งยังเป็นการช่วยสงวนรักษาภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาเหล่านั้นก็ได้โอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศอันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาประเด็นดังกล่าวจึงเป็นหัวข้อถกเถียงในเรื่องการท่องเที่ยวกับการพัฒนา เพราะการท่องเที่ยวส่งผลกระทบตามมาไม่เฉพาะแต่เรื่อเศรษฐกิจเท่านั้น การท่องเที่ยวได้กลายเป็นพลังที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม สถาบัน และสิ่งแวดล้อม และในมุมมองของการพัฒนา การท่องเที่ยวถูกมองว่าเป็นกระบวนการไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ งานวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษาพัฒนาการของการท่องเที่ยวหลวงพระบาง กระบวนการผลิตสร้างการท่องเที่ยวหลวงพระบาง การเมืองเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวกับการพัฒนาที่ไม่เสทอภาค และเรื่องราวของนักท่องเที่ยว นักเดินทาง และการบริโภค” 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 poster scholarship usa

International Exchanges and Networks

นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting scholars)
aj christopher
Dr. Christopher M. Joll
aj shigeharu
Prof. Shigeharu  Tanabe

 

B.A. in Social Science (Inter.), CMU

banner cmu  banner soc  banner reg  banner grad  banner library  banner cmumis  link cmuic  banner cmu online

Go to top