Menu

aj chusak

ชูศักดิ์ วิทยาภัค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
การศึกษา
2523: วท.บ. (สังคมวิทยา-มนุษย์วิทยา) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2529: สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
2537: Ph.D. (Geography), University Of Victoria, Canada
 
วิชาที่สอน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาการเมือง และภูมิศาสตร์การพัฒนา
 
ผลงานทางวิชาการ
ผลสืบค้นจากฐานข้อมูล CMU MIS
ภาษาไทย
2557    สวัสดิการชุมชนโดยองค์กรชาวบ้าน: บทสังเคราะห์จากกรณีศึกษาในมุมมองของการจัดการสินค้าสาธารณะ สถาบันสังคม และวิถีการดำรงชีพที่ยั่งยืน. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2556    “การพัฒนาการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง: โลกใบน้อยของปัญหาการพัฒนาที่เหลื่อมล้ำกันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ใน ยศ สันตสมบัติและคณะ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2556    การจ่ายค่าตอบแทนบริการระบบนิเวศ: กรณีศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดตั้งกองทุนลุ่มน้ำน่าน. รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานโครงการทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
2554,   การท่องเที่ยวกับการพัฒนา: พินิจหลวงพระบางผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2554,   บทสังเคราะห์โครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์กรชาวบ้านให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่.รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ 10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2553,   การท่องเที่ยวกับการพัฒนา: มองผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง สปป.ลาว. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวคิดสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจกับปัญหาการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2550,   “วัฒนธรรมชุมชน” กับการสร้างพื้นที่ทางการเมืองในการจัดการทรัพยากร” ทำการเมืองภาคพลเมืองในท้องถิ่นไทย: ความท้าทายแห่งยุคสมัย. ใน นุชนาฎ จันทวิเศษ (บก.) กรุงเทพฯ:สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. หน้า 190-199.
2549,   “นักสังคมศาสตร์บนถนนสายสิ่งแวดล้อม: จากนิเวศวิทยาวัฒนธรรม สู่นิเวศวิทยาการเมือง และนิเวศวิทยาแห่งการปลดปล่อย”. ใน อานันท์ กาญจนพันธุ์ (บก.) อยู่ชายขอบ มองลอดความรู้. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มติชน. หน้า 345-368.
2548,   “ขมุเฮ็ดไฮ่ ไตเฮ็ดนา: ภูมิอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย” สังคมศาสตร์. 17 (1): 139-172.
2546,   “ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรของคนเมืองน่าน”, รายงานการวิจัย เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2543     “ชุมชนกับการจัดการป่าไม้ในภาคเหนือ” ใน อานันท์ กาญจนพันธุ์ (บก.) พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: สถานการณ์ในประเทศไทย.กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (หน้า 133-176)
2543        “ชุมชนกับการจัดการน้ำในภาคเหนือ” ใน อานันท์ กาญจนพันธุ์ (บก.) พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: สถานการณ์ในประเทศไทย.กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (หน้า 177-216)
2543,   “แนวการวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยาการเมือง” ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ สถานภาพไทยศึกษา: บทสำรวจเชิงวิพากษ์. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ตรัสวิน
2543,   วัฒนธรรมชุมชนในฐานะพื้นที่ทางการเมืองในการต่อสู้เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรและการสร้างความหมายทางวัฒนธรรม. บทความทางวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอินน์
2542,   วิจารณ์หนังสือ (Third World Political Ecology. Raymond L. Bryant and Sinead Bailey. London: Routledge) สังคมศาสตร์. 11(2): 241-249
2542,   “วิบากกรรม พ.ร.บ.ป่าชุมชน: ปัญหาการขาดกระบวนทัศน์หรือว่าขาดจินตนาการทางสถาบันกันแน่?” 3 ทศวรรษป่าชุมชน ท่ามกลางความสับสนของสังคมไทย. เชียงใหม่: มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, หน้า 77-99
2542,   “สังคมศาสตร์กับการศึกษาคนชายขอบ” สังคมศาสตร์. 11(1): 2-25
2538,   หมู่บ้านกับศักยภาพในการจัดการทรัพยากร: กรณีศึกษาการจัดการลุ่มน้ำชุมชนภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในภาคเหนือ. บทความเสนอในการสัมมนาทางวิชาการเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้าน จัดโดยภาควิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12-13 พฤษภาคม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
2537,   การรับรู้และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่: การสำรวจในระยะต้นแผน 6, รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2531,   ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มน้ำปิงตอนบน: ศึกษากรณีอำเภอแม่แตง. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2531,   การประเมินผลด้านเศรษฐกิจและสังคมของการใช้ปุ๋ยหมักในภาคเหนือของประเทศไทย. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2530,   ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเจ็บป่วยและการตายของเด็กและทารกชาวกะเหรี่ยงในภาคเหนือของไทย (ร่วมกับ พัฒน์ สุจำนงค์ และสมพงษ์ ชีวสันต์) เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

English
2012,   “Who Are the Farmers: Livelihood Trajectories in a Northern Thai Village” in Jonathan Rigg and Peter Vadergeest (eds.) Revisiting Rural Places: Pathways to Poverty and Prosperity in Southeast Asia. Singapore: National University of Singapore Press. Pp. 261-283.
2011,   “Who Are the Farmers: Livelihood Trajectories in a Northern Thai Village”. Paper presented on the panel “Restudying Thai Countryside: Methodological Issues and Empirical Findings”, at The 11th International Conference on Thai Studies: Vision for the Future, Siam City Hotel, Bangkok, 26-28 July, 2011.
2011,   “Rural Discontents and Politics of the Underclass in Northern Thailand” paper presented at the Joint Conference of the Association for Asian Studies and the International Convention of Asian Scholars. March 31-April 3, 2011, at Hawaii Convetion Center, Honolulu, Hawaii, USA.
2011,   “GMS Development, Social Conundrums and the Concepts of ‘Spatial Fix’ and ‘Accumulation by Dispossession’. Newsletter: International Development Studies, National University of Laos. Chiang Mai: RCSD, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.
2011,   “Introduction: Revisiting Agrarian Transformation” in Chayan Vaddhanaphuti and Chusak Wittayapak (eds.) Revisiting Agrarian Transformation in the Greater Mekong Sub-region: New Challenges. Chiang Mai: Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. pp. 1-10.
2010,   “Luang Prabang: A Tourist Enclave in Agrarian Landscape of the Greater Mekong Sub-region” , a paper presented in the International Conference on Revisiting Agrarian Transformations in Southeast Asia: Empirical, Theoretical, and Applied Perspectives, May 13-15, 2010, the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
2010,   The Politics of Decentralization: Natural Resource Management in Asia. With Peter Vandergeest (eds.) Chiang Mai: Mekong Press.
2009,   “Spatial Integration and Human Transformations in the Greater Mekong Subregion”, with Jonathan Rigg in Yukon Huang and Alessandro Magnoli Bocci (eds.) Reshaping Economic Geography in East Asia. Washington, D.C.: The World Bank. pp.79-99.
2008,   “History and Geography of Identifications Related to Resource Conflicts and Ethnic Violence in Northern Thailand” Asia Pacific Viewpoint. 49(1): 111-127.
2008,   “Is Agrarian Life and Livelihood about Land and Agriculture?”  Paper presented at the 10th International Conference on Thai Studies. Thammasat University, Bangkok, January, 9-11, 2008.
2004,   “Politicization of Politics of the Commons” Mekong Update & Dialogue. 7(1): 4-5.
2003,   “Community Forest in Thailand: A Representation of Power Struggles and New Social Movements” Mekong Update & Dialogue. 6(2): 4-5.
2003,   “Flexible Networking in Research Capacity Building at the National University of Laos: Lessons for North-South Collaboration” with Peter Vandergeest, Khamla Phanvilay, Yayoi Fujita, Jefferson Fox, Philip Hirsch, Penny Van Esterisk, and Stephen Tyler. Canadian Journal of Development Studies. 42(1): 119-135.
2002,   “Community as a Political Space for Struggles over Access to Natural Resources and Cultural Meaning” in Philip Dearden (ed.) Environmental Protection and Rural Development in Thailand: Challenge and Opportunities. Bangkok: White Lotus Press. Pp.275-297.
1999,   “Decision-Making Arrangement in Community-Based Watershed Management in Northern Thailand”. (with Philip Dearden) Society and Natural Resources. 12:673-691.
1999,   Community Culture Revisited: Community as a Political Space for Struggles over Natural Resources and Cultural Meaning. Paper presented at the 7th International Conference on Thai Studies. July 4-8, Amsterdam, The Netherlands.
1999,   Book Review (on Loggers, Monks, Students, and Entrepreneurs. Bryan Hunsaker, Theodore Mayer, Barbara Griffiths and Robert Daley. Occasional paper No.18, Southeast Asian Publications. Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois). Southeast Asian Journal of Social Science. 27(1): 128-130
1996,   “Forestry without Legal Bases: Thailand’s Experience”. Common Property Resource Digest. 38 (June): 7-8
1996,   Political Ecology of the Expansion of Protected Areas in Northern Thailand. Paper presented at the 6th International Conference on Thai Studies. October 14-17, Chiang Mai, Thailand
1996,   Tenure Insecurities in Protected Areas of Thailand. Paper presented at the 6th annual conference of the International Association for the Study of Common Property, Voices from the Commons. June 5-8, University of California, Berkeley
1995,   Local Institutions in Common Property Resources: A Study of Community-Based Watershed Management in Northern Thailand. Paper presented at the 5th Annual Conference of the International Association for the Study of Common Property, Reinventing the Commons. May 24-28, Bodo, Norway
1995,   Common Property Resource Management: Theoretical Background and Analytical Framework. Paper prepared for a sub-regional workshop on the Cultural Context of Natural Resource Management. January 6-11, Chiang Mai, Thailand
1987,   Determinants of Risk Factors Associated with Infant and Child Morbidity and Mortality among the Karen Highlanders of Northern Thailand. (with Pat Sujamnonk and Somphong Shevasant) Chiang Mai: Social Research Institute, ChiangMaiUniversity
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 poster scholarship usa

International Exchanges and Networks

นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting scholars)
aj christopher
Dr. Christopher M. Joll
aj shigeharu
Prof. Shigeharu  Tanabe

 

B.A. in Social Science (Inter.), CMU

banner cmu  banner soc  banner reg  banner grad  banner library  banner cmumis  link cmuic  banner cmu online

Go to top