Menu
aj prasit
ประสิทธิ์ ลีปรีชา, ดร.
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
การศึกษา 
2528: ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2531: ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
2544: Ph.D. (Anthropology), University of Washington, Seattle
 
วิชาที่สอน 
แนวคิดทฤษฎีด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์ ชาติ ชาตินิยม และโลกาภิวัตน์, พหุวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่, ชุมชนท้องถิ่นไทยในสังคมโลก, คนชายขอบกับการพัฒนา
 
ความสนใจ 
กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์ตอนบน, ม้ง, ประเด็นข้ามชาติ, การท่องเที่ยวชาติพันธุ์
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความและหนังสือภาษาไทย
ประสิทธิ์ ลีปรีชา
2537      สุภาษิตคำสอนฮม้ง.  เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541      “กลุ่มชาติพันธุ์ม้งกับปัญหายาเสพติด,” สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 11(1): 136-165
2545      “เครือญาติข้ามพรมแดนรัฐชาติ: กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง,” สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 15(1): 167-186
2546ก     “ความรู้และมายาคติเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง,” ชาติพันธุ์และมายาคติ.ชูพินิจ เกษมณี และคณะ (บรรณาธิการ).  กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  หน้า 23-56
2546ข     “อัตลักษณ์ทางเครือญาติของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งท่ามกลางความทันสมัย,” อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และความเป็นชายขอบ  ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หน้า 203-252
2547 “การสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง,” วาทกรรมอัตลักษณ์. หนังสือรวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพันธุ์: วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน  กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หน้า 31-72
2548        ม้ง: หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548       (บรรณาธิการ) วัฒนธรรมการบริโภคและการแพทย์พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง (เสถียร ฉันทะ, ผู้เขียน). เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550     “ระบบการศึกษาและภาษาในกระบวนการสร้างรัฐชาติไทย,” สังคมศาสตร์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 19(1): 276-309
2551     “การค้า พื้นที่และอัตลักษณ์ม้งดอยปุย,” อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย, ยศ สันตสมบัติ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หน้า 119-169
2552      องค์ความรู้พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ม้งชุมชนแม่สาใหม่. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2554      “กลุ่มชาติพันธุ์ม้งในบริบทของรัฐชาติสมัยใหม่” ใน ม้งลาวในประเทศไทย: นโยบายและการดำเนินการของภาครัฐไทย (2518-25522), สุภางค์ จันทวานิช และถวิล เปลี่ยนศรี (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, หน้า 1-36.
2555       (บรรณาธิการ) ทฤษฎีชาติพันธุ์สัมพันธ์: รวมบทความทางทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ การจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ และรัฐประชาชาติ. สุเทพ สุนทรเภสัช (แปล). เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2556    “พหุวัฒนธรรมนิยมจากรากหญ้า: ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์ในประเทศไทย” สังคมศาสตร์, 25(2): 59-106).
2557    “ศิวิไลซ์ข้ามพรมแดน: การเผยแพร่ศาสนาของม้งโปรเตสแตนต์ในเอเชียอาคเนย์” สังคมศาสตร์, 26(1): 15-51 ประสิทธิ์ ลีปรีชา  ขวัญชีวัน บัวแดง และปนัดดา บุณยสาระนัย
2546     วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในเมือง.   เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชยันต์ วรรธนะภูติ และประสิทธิ์ ลีปรีชา
2534      การจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสาธารณสุข.  รายงานการประชุม เชิงปฏิบัติการ.   สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชยันต์ วรรธนะภูติ ประสิทธิ์ ลีปรีชา มาลี สิทธิเกรียงไกร และปนัดดา บุณยสาระนัย
2553        กึ่งศตวรรษการพัฒนาที่สูง: จากความมั่นคงของรัฐสู่ความไม่มั่นคงของชุมชนชาติพันธุ์”, ใน ทบ-ทวนการพัฒนา: จากท้องถิ่นภาคเหนือ สู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ). เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน้า 28-51). ชยันต์ วรรธนะภูติ ประสิทธิ์ ลีปรีชา  และจุลจิรา สุขนภาสวัสดิ์
2534       การวิจัยทางชาติพันธุ์ในลาว-ไทย.  รายงานการประชุมทางวิชาการ.   สถาบันวิจัย สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชยันต์ วรรธนะภูติ  ประสิทธิ์ ลีปรีชา  คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช และสมบัติ บุญคำเยือง
2538      เวทีผู้ถูกท่องเที่ยว.บทความและการอภิปรายทางวิชาการ   สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชยันต์ วรรธนะภูติ ประสิทธิ์ ลีปรีชา มาลี สิทธิเกรียงไกร และปนัดดา บุณยสาระนัย
2553      “กึ่งศตวรรษการพัฒนาที่สูง: จากความมั่นคงของรัฐสู่ความไม่มั่นคงของชุมชนชาติพันธุ์”, ใน ทบ-ทวนการพัฒนา: จากท้องถิ่นภาคเหนือ สู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ). เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน้า 28-51). ประสิทธิ์ ลีปรีชา และปนัดดา บุณยสาระนัย
2548     “สถาบันวิจัยชาวเขากับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงในภาคเหนือ”  สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 17(1):203-237 
             
ประสิทธิ์ ลีปรีชา และยรรยง ตระการธำรง
2548        สร้างฐาน: อคติทางชาติพันธุ์กับการไม่กล้าแสดงตนของคนบนที่สูง,” วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง. เอกสารวิชาการลำดับที่ 52  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.  หน้า 183-220. 

 

ประสิทธิ์ ลีปรีชา  ยรรยง ตระการธำรง และวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
2547      เมี่ยน: หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง.   เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ลีซะ ชูชื่นจิตสกุล และประสิทธิ์ ลีปรีชา (รวบรวม)
2537      เพลงและชีวิตปกาเกอะญอ.  เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสิทธิ์ ลีปรีชา สมบัติ บุญคำเยือง พงษ์พันธ์ พนาสันติกุล และอภิสิทธิ์ เสกสันติกุล
2538     รายงานการวิจัยประเมินผล โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการใช้สารเสพติด ในชุมชนแม่สาใหม่.   สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ประสิทธิ์ ลีปรีชา และโอลิเวียร์ เอฟราร์ด.
2556      ย้อนยลชนชาติพันธุ์: ภาพถ่ายกึ่งศตวรรษวิถีชีวิตบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ. เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

 

บทความและหนังสือภาษาอังกฤษ
1997      “Jungle Tours: A Government Policy in Need of Review,” in Development or Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast Asia. Don McCaskill and Ken Kampe, eds. Chiang Mai: Silkworm Books. Pp. 268-288.
1998      Modernization and the Construction of Hmong Kinship Identity. Paper presented at Vietnamese-Thai Collaborative Workshop “Ethnic Communities and Changing Environment,” held at Chiang Mai University, Thailand. 9-15 December 1998.
2000      “Christian Conversion and Hmong Kinship Identity in Thailand,” in Globalization and the Asian Economic Crisis: Indigenous Responses, Coping Strategies, and Governance Reform in Southeast Asia. Gepffrey B. Hainsworth, ed. Vancouver, Canada: Center for Southeast Asia Research, Institute of Asian Research, University of British Columbia. Pp. 161-174.
2001      Kinship and Identity among Hmong in Thailand. Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, University of Washington, Seattle.
2004a     The Construction and Reproduction of Hmong Ethnic Identity in China. A final report submitted to Asian Scholarship Foundation. (29 pages).
2004b    “Ntoo Xeeb: Cultural Redefinition for Forest Conservation among the Hmong in Thailand,” Hmong/Miao in Asia, Nicholas Tapp, Jean Michaud, Christian Culas and Gary Yia Lee, eds. Chiang Mai: Silkworm Books. Pp.335-352.
2008a    “The Politics of Ethnic Tourism in Northern Thailand,” in Mekong Tourism: Competitiveness & Opportunities. Andrew Adam and Mingsarn Kaosa-ard, eds. Chiang Mai: Social Research Institute, Chiang Mai University Pp. 223-245
2008b    “The Role of Media Technology in Reproducing Hmong Ethnic Identity,” Living in a Globalized World: Ethnic Miniorities in the Greater Mekong Subregion, Don McCaskill, Prasit Leepreecha and He Shaoying, eds. Chiang Mai: Mekong Press. Pp. 89-113.
2011      “Hmong Ethnic Group in the Context of Modern Nation-State,” in The Laos Hmong in Thailand: State Policies and Operations (1975 – 2009). Supang Chantavanich and Tawin Pleansri, eds. Bangkok: Sriboon Computer-Printing Limited Partnership. Pp. 1-37.
2013     “The Impossible Sedentism: The Lao Hmong ‘Illegal Immigrants’ in Thailand”, in Mobility and Heritage in Northern Thailand and Laos: Past and Present. Proceedings of the Chiang Mai Conference, 1-2 December 2011. Olivier Evrard, Dominique Guillaud, and Chayan Vaddhanaphuti, eds. Chiang Mai: Good Print. Pp. 185-204.
2014     “Tourism in Mountainous Communities: The Politics of Ethnic Tourism in Northern Thailand”, in Southeast Asia Mobility Transition: Issues and Trends in Migration and Tourism. Karl Husa, Alexandra Trupp, and Helmut Wohlschlagl (eds.). Vienna: Department of Geography and Regional Research, University of Vienna. Pp. 329-345.

 

Kwanchewan Buadaeng and Prasit Leepreecha
2009     “Modern Education Systems and Impact on Ethnic Minorities,” in Education, Economy and Identity: Ten Years of Educational Reform in Thailand. Audrey Baron-Gutty and Supat Chupradit, eds. IRASEC Occasional Paper, no. 11. Pp. 37-55.

 

McCaskill, Don, Prasit Leepreecha, and He Shaoying, eds.
2008    Living in a Globalized World: Ethnic Minorities in the Greater Mekong Subregion. Chiang Mai: Mekong Press.

 

Prasit Leepreecha, Don McCaskill, and Kwanchewan Buadaeng, eds.
2008    Challenging the Limits: Indigenous Peoples of the Mekong Region. Chiang Mai: Mekong Press.

 

Olivier Evrard and Prasit Leepreecha
2006     Climbing up the Doi Suthep: Domestic Tourism and the Staging of the Thai Nation. A Paper presented at “Of Asia Origin”: Rethinking of Contemporary Tourism in Asia. An International Conference Organized by Asia Research Institute, National University of Singapore, 7-9 September 2006.
2009      Monk, Monarch and Mountain Folks: Domestic Tourism and Internal Colonialism in Northern Thailand,” Critical of Anthropology, 29(3): 300-323.
2009     Staging the Nation, Exploring the Margins: Domestic Tourism and Its Political Implications in Northern Thailand,” in Asia on Tour: Exploring the Rise of Asian Tourism. Tim Winter, Peggy Teo and T.C. Chang, eds. London and New York: Routledge. PP. 239-252.
2013      Picturing Highlanders: A Half-century of Photography in Northern Thailand. Chiang Mai: Center for Ethnic Studies and Development and Institute for Research and Development.

 

Peter Kunstadter and Prasit Leepreecha
1991      “Rapid Changes in Fertility among Hmong in Northern Thailand,” in Proceedings of the Thai National Symposium on Population Studies, 21-22 November 1991. Salaya, Nakorn Pathom, Thailand. Institute for Population and Social Research, Mahidol University. Pp.103-132.
1992      “Causes and Consequences of Decline in Child Death Rates:  Ethnoepidemiology among Hmong of Thailand,” Human Biology, 64(6): 821- 841.
1994      Morbidity of Hmong Refugees in Fresno, California Compared with  Non-Refugee Hmong in Thailand. Paper prepared for Annual Meeting of the Population Association of America, Washington, DC, 28 March.     Rutherford, Jeff, Prasit Leepreecha, and Panadda Boonyasaranai
2005     Alternative Development in Northern Thailand – How Much Credit (or Blame) Can it Claim?: Results of Six Village Case Studies. Number 9 in the Series of Ethnic Groups and Development, Center for Ethnic Studies and Development, Social Research Institute, Chiang Mai University.
 
วีซีดี/ ดีวีดี
2549ก     ประเพณีปีใหม่ม้ง
2549ข    พิธีกรรมเพื่อตอกย้ำความทรงจำของลูกหลาน   
2551      กัญชง (ม่าง): เส้นใยชีวิตของชาวม้ง
2552      ประเพณีโล้ชิงช้าชาวอ่าข่า ความยาว 32 นาที
2553      เดปอถู่: ป่าสะดือ ท่ามกลางการแย่งชิงทรัพยากร  ความยาว 33 นาที
2554ก    การแต่งงานกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมของหญิงม้ง ความยาว 27 นาที
2554ข    ปอยส่างลองในบริบทการเมืองท้องถิ่นและทุนนิยม ความยาว 37 นาที

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 poster scholarship usa

International Exchanges and Networks

นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting scholars)
aj christopher
Dr. Christopher M. Joll
aj shigeharu
Prof. Shigeharu  Tanabe

 

B.A. in Social Science (Inter.), CMU

banner cmu  banner soc  banner reg  banner grad  banner library  banner cmumis  link cmuic  banner cmu online

Go to top