เกี่ยวกับภาควิชา About

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนาเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ในระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ B.A. in Social Sciences

ในระดับปริญญาโท เปิดสอนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา สังคมศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์การเมือง และหลักสูตรนานาชาติ Development Studies

ภาควิชายังมุ่งเน้นการทำงานวิจัยหลากหลายที่เกี่ยวกับการพัฒนาโดยใช้สังคมศาสตร์ โดยมีหัวข้อวิจัยสำคัญๆ ได้แก่สิ่งแวดล้อมและปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่ดิน การอพยพย้ายถิ่น สังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ สุขภาพและเพศภาวะพื้นที่ของงานวิจัยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

The Department of Social Science and Development offers several academic programs at the bachelor and graduate levels.

At the B.A. level, we offer a B.A. in ASEAN Studies (in Thai) and B.A. in Social Sciences (International program).

At the graduate level, we offer both Thai and international programs in various sub-fields related to social sciences, such as Ethnicity and Development, Health Social Science, Development Studies, and Political Economy.

The Department has research expertise in a variety of fields related to the social sciences and development. Our topics of focus include environment and natural resource problems, land issues, migration and transnationalism, ethnic minorities, health, and gender issues. The department focuses on these issues as they manifest themselves throughout mainland Southeast Asia.

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
อาคาร 2  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053 943507 ต่อ 111    
แฟกซ์ 053 943550
Email: mass.fss@gmail.com

Department of Social Science and Development        
Building 2, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
Huay Kaew Rd., T.Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200
Tel: 66-53-943507 ext. 111    
Fax: 66-53943550
Email: mass.fss@gmail.com

ติดต่อคณาจารย์

ติดต่อเจ้าหน้าที่