• ชื่อหลักสูตร :
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
  Bachelor of Arts Program in Social Science and Susainable Development (Interanational Program)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) :
  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
  ชื่อย่อ: ฺศศ.บ. (สังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) :
  ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Social Science and Sustainable Development)
  ชื่อย่อ: B.A. (Social Science and Sustainable Development)
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ดาวน์โหลดหลักสูตร:

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- เป็นนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงพื้นที่

- เป็นบุคลากรขององค์กรทางสังคมด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง

- ทางานกับองค์กรด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ

- หน่วยราชการทั่วไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศ

 • ชื่อหลักสูตร :
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
  Bachelor of Arts Program in ASEAN Studies
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) :
  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา)
  ชื่อย่อ: ฺศศ.บ. (อาเซียนศึกษา)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) :
  ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (ASEAN Studies)
  ชื่อย่อ: B.A. (ASEAN Studies)
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ดาวน์โหลดหลักสูตร:

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

§ ภาคเอกชน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะด้านภาษาอาเซียนไปประกอบอาชีพในภาคเอกชน เช่น การจัดการธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว และการจัดการวัฒนธรรม เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขั้นต้น และทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆ ในภูมิภาค เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ สิทธิแรงงานข้ามชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ข้ามชาติ

§ ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะด้านภาษาอาเซียนไปประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐในต่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การยูเนสโก คณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ำโขง 

 • ชื่อหลักสูตร :
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  Master of Arts Program in Social Science (Interanational Program)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) :
  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์)
  ชื่อย่อ: ฺศศ.ม. (สังคมศาสตร์)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) :
  ชื่อเต็ม: Master of Arts (Social Science)
  ชื่อย่อ: M.A. (Social Science)
 • ระดับการศึกษา: บัณฑิตศึกษา
 • ดาวน์โหลดหลักสูตร:

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- นักวิจัย

- อาจารย์และนักวิชาการ

- นักพัฒนาชุมชนในองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

- ผู้ฝึกอบรมความรู้ด้านสังคมศาสตร์

 • ชื่อหลักสูตร :
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  Master of Arts Program in Social Science
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) :
  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์)
  ชื่อย่อ: ฺศศ.ม. (สังคมศาสตร์)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) :
  ชื่อเต็ม: Master of Arts (Social Science)
  ชื่อย่อ: M.A. (Social Science)
 • ระดับการศึกษา: บัณฑิตศึกษา
 • ดาวน์โหลดหลักสูตร:

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

▪ นักวิจัย

▪ อาจารย์/นักวิชาการ

▪ นักพัฒนาชุมชน

▪ นักพัฒนาองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ

▪ ผู้ฝึกอบรมความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์

 • ชื่อหลักสูตร :
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
  Master of Arts Program in Political Economy (Multidisciplinary Program)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย) :
  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)
  ชื่อย่อ: ฺศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) :
  ชื่อเต็ม: Master of Arts (Political Economy)
  ชื่อย่อ: M.A. (Political Economy)
 • ระดับการศึกษา: บัณฑิตศึกษา
 • ดาวน์โหลดหลักสูตร:

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน (NGO)

- นักวิชาการ

- ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น