Publication Description

มาลี สิทธิเกรียงไกร, เล่าฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล, สุมิตรชัย หัตถสาร. (2565). "รายงานการละเมิดสิทธิในที่ดินของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง". เครือข่ายชาติพันธุ์ พรรคก้าวไกล, ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น. วนิดาการพิมพ์. 102 หน้า. 


หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งฯ 66/2523 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มช. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายชาติพันธุ์ (พรรคก้าวไกล)


ผลการศึกษานี้ สะท้อนถึงปัญหาที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง "ที่ดินมีความหมายที่สลับซับซ้อน เป็นปัจจัยในการผลิต เป็นทุนในการดำเนินชีวิต และที่ดินยังเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนและรัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนบนพื้นที่สูง ความขัดแย้งนี้ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง จึงทำให้ปัญหานี้ยึดเยื้อและมีความซับซ้อนมากขึ้น


กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่มาของกรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงสิทธิที่ดินทำกินที่ถูกลิดรอนกลายเป็นปมปัญหาที่ยังไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ปัญหานี้เรื้อรังมาร่วม 40 ปี"

Publication Details

  • Author: Assistant Prof.Dr.Malee Sitthikriengkrai ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร )
  • Co-Author: เล่าฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล, สุมิตรชัย หัตถสาร
  • Year: 2022