Publication Description

มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ. 2565. "ทบทวนอคติทางชาติพันธุ์ในปริมณฑลรัฐไทย" ในหนังสือ "ส่องอคติทางชาติพันธุ์." กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. หน้า 104-125. 


หนังสือ ส่องอคติทางชาติพันธ์ุ 1 นี้ ได้รวบรวมบทความของนักวิชาการหลายท่านที่เสนอวิธีคิด การตรวจสอบ และแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาอคติทางวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งอคติที่สัมพันธ์กับความเป็นชาติ ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ อคติต่อคนไร้ที่อยู่อาศัย คนต่างรุ่นต่างวัย คนหลากหลายทางเพศ การกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน อคติในยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐ การลำเอียงของสื่อมวลชน และการนำเสนอชีวิตของคนอีสานและเพศทางเลือกในภาพยนตร์ไทย คนเหล่านี้ล้วนเผชิญกับการดูหมิ่นเหยียดหยามด้วยคำพูด การล้อเลียนเสียดสีด้วยกิริยาท่าทาง การตีตราว่าร้าย และการประณามทางสังคม ที่เป็นการลดคุณค่าและศักดิ์ศรีของควมเป็นมนุษย์..."

Publication Details

  • Author: Assistant Prof. Dr.Mukdawan Sakboon ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ )
  • Co-Author:
  • Year: 2023