ข่าวสาร News

More News

หลักสูตร Programs

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนาเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีหลักสูตรทั้ง ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
Click here to find out more about our program offerings in both Thai and English at the bachelor's and master's levels.
Learn about our programs

วิจัย Research

More Research